กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

โครงงานของอาจารย์

ปริญญาตรี: ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท: ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก: ปรด. (การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด), มหาวิทยาลัยพะเยา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :

ร.อ.ธีรวัต กุลสุวรรณ

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาโท: M.S. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Ecole Speciale Militaire de Saint Cyr, France

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :

ร.ท.กิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ.(อุตสาหการ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท: วศ.ม.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :