ปรัชญา

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563

Learn More