กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

ผู้บริหาร

พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์

พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์

ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วท.บ.(ทบ.) (เครื่องกล) รร.จปร.
ปริญญาโท: M.S.O.R. (การวิจัยการดำเนินงาน) Florida Institute of Technology, U.S.A.

พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์

รอง ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: B.Sc.Hons (Computer Sciences), UNSW@ADFA
ปริญญาโท: M.InfSc. (Operation Research and Information Science), UNSW@ADFA