กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

คณาจารย์ กวส.

ปริญญาตรี: วศ.บ.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริญญาโท: ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท: วศ.ม. (อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), รร.จปร.
ปริญญาโท: M.S. OR., Florida Institute Of Technology

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), รร.จปร.
ปริญญาโท: M.S.IE., University of New haven
ปริญญาเอก: PhD.(Civil Engineering), University of Maryland

ปริญญาตรี: ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท: ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก: ปรด. (การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด), มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท: วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Ohio University, U.S.A.

พ.ท.ดร.พิสิฐ เจือไทย

อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท: วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: Ph.D (Electrical Engineering and Electronics) University of Liverpool, UK

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: M.S.(การจัดการเทคโนโลยี) University of Wisconsin-Stout
ปริญญาเอก: Ph.D (Management Science and Engineering) University of Chinese Academy of Sciences

ร.อ.สงขลา ไพศาลสุขะกุล

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) รร.จปร.
ปริญญาโท: M.S.(Industrial and Systems) University of Southern California

ร.อ.ภาคภูมิ รวยลาภ

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท: วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.อ.ธีรวัต กุลสุวรรณ

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาโท: M.S. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Ecole Speciale Militaire de Saint Cyr, France

ร.ท.กิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ.(อุตสาหการ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท: วศ.ม.(อุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร.ท.วิชญ์ชพล พลตื้อธนะกูล

รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

ปริญญาตรี: วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท: วศ.ม. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน