กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

เจ้าหน้าที่

ร.อ.อนันต์ มนตรี

ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

ร.อ.สิทธิชัย ศรีสวัสดิ์

ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.สำลวย เพียซ้าย

นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
ส.อ.รัตนศักดิ์ สาลีเอี่ยม
เสมียน สกศ.รร.จปร.

ส.อ.สกลวรรธน์ เข้าเมือง

เสมียน สกศ.รร.จปร.

ส.อ.อิสระ นาเชียงใต้

นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.