กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

เจ้าหน้าที่

ร.อ.อนันต์ มนตรี

ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

ร.ท.สิทธิชัย ศรีสวัสดิ์

ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

ส.อ.เรืองฤทธิ์ บ่างศรีวงษ์

นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

ส.ท.รัตนศักดิ์ สาลีเอี่ยม

เสมียน สกศ.รร.จปร.

ส.ท.สกลวรรธน์ เข้าเมือง

เสมียน สกศ.รร.จปร.

ส.ท.อิสระ นาเชียงใต้

เสมียน สกศ.รร.จปร.